Torus Garden Stool/Table with a Distressed White Glaze